Грешки при намиране на равнинно сечение на тяло в аксонометрия и средства за преодоляването им

Представени са трудности и грешки, които допускат студентите от Университета по архитектура, строителство и геодезия и Висшето строително училище „Любен Каравелов“ при намиране на равнинно сечение на тяло в аксонометрия. Дадени са препоръки за преодоляването им чрез използване на AutoCAD и способите на Дескриптивната геометрия.