Влияние на достъпа до интернет върху устойчивостта, концентрацията и обема на вниманието при ученици от 11. клас

Информационното общество, в което живеем все повече ни прави зависими от Интернет. Това носи позитиви в организацията на процеса обучението на съвременните ученици, тъй като разнообразява методите и средствата и предизвиква по-лесно техния интерес. От друга страна цифровизацията води до необходимост от изследвания в областта на психологичното въздействие на технологиите върху учениците.
Вниманието има съществена роля в учебния процес, тъй като представлява регулиращ психиката механизъм и осигурява протичането на психичните процеси. Вниманието със своите свойства до голяма степен предопределя поведението, усвояемостта на учебния материал и постиженията на учениците.
В настоящата статия представяме резултатите от изледване влиянието на достъпа до интернет върху устойчивостта, концентрацията и обема на вниманието при ученици от 11 клас.